Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su finansinėmis institucijomis

2015 m. kovo 12 d., Vilnius. Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija (LNVA) pasirašė bendradarbiavimo sutartis su lietuviško kapitalo AB „Šiaulių bankas“, UAB „Likora“ (gyvybės draudimo bendrovės „Mandatum Life Insurance Baltic“ Lietuvos filialo priklausomas tarpininkas), UAB „PZU Lietuva Gyvybės draudimas“ ir Kredito unija „Saulėgrąža“.

Pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis minėtos finansinės institucijos, veikdamos kaip veteranų socialinės integracijos į visuomenę projekto partnerės, tarnybą atlikusiems darbingo amžiaus kariškiams siūlys tik jiems sukurtas specialias finansines paslaugas, orientuotas į visavertę veteranų socialinę integraciją, integraciją į darbo rinką bei verslumo skatinimą.

Darbas su finansinėmis institucijomis yra veteranų integracijos specialiosios „Karių, išeinančių į atsargą, penkerių metų integravimo programos“ (Programa 5MIP) dalis. LNVA Programą 5MIP vykdo bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija (KAM). LNVA ir KAM bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2014 m. balandžio 30 d., kuria siekiama gerinti karo tarnybą baigusių karių integraciją į civilinį gyvenimą, organizuoti susitikimus su kariais, kuriems aktualūs prisitaikymo pakitusioje socialinėje aplinkoje, profesinio persikvalifikavimo, įsidarbinimo (Lietuvoje ar užsienyje) baigus karo tarnybą ir susiję klausimai.

2014 m. LNVA pagal vykdomą Programą 5MIP įdarbino daugiau kaip 20 į atsargą išėjusių karių.

Kariškiai į pensiją išeina darbingo amžiaus, vidutiniškai 40–45metų amžiaus. Tik trečdalis jų integruojasi į civilinį gyvenimą, t. y. įsilieja į civilių darbo rink ąarba kitą aktyvią veiklą.

LNVA duomenimis, 2014 m. išėjusių į atsargą kariškių skaičius sudarė 3 tūkst. žmonių.Iš jų – tik 1 tūkst. dalyvavo darbo rinkoje ar kitoje aktyvioje veikloje (pagal oficialius darbo santykius). Likusią dalį – apie 2 tūkst. sudarė nedirbantys asmenys. Kiekvienais metais krašto apsaugos sistema į pensiją išleidžia apie 200 darbingo amžiaus karių.

Kariškių socialinės integracijos į civilinį gyvenimą naudą pajustų ir valstybė.LNVA preliminariais vertinimais, jeigu 2 tūkst. karių (ir jų šeimų narių) būtų integruoti į darbo rinką, tai nauda valstybei 5 metų perspektyvoje sudarytų apie 70 mln. eurų (įvertinus valstybės naštos sumažėjimą per karių pensijas ir gautas biudžeto pajamas per mokesčius nuo darbo užmokesčio).

 

Apie Programą 5MIP

Programa 5MIP apima keturias kryptis: psichologinę integraciją, parengimą savirealizacijai, šeimų integraciją ir specialiąją integraciją.

Psichologinės integracijos esmė – pradedama dirbti su tarnybą atliekančiais kariškiais, kurie į atsargą išeis po penkerių metų. Šis periodas yra labai svarbus, nes būtina žmones įtraukti į integracijos procesą, kol dar ne vėlu – kol jie yra psichologiškai, morališkai nepalūžę. Psichologinis paruošimas vykdomas pagal „stress-test“ metodiką, supažindinant ir modeliuojant tarnaujančių karių ateitį, išėjus į atsargą, pateikiant realią statistiką ir grėsmes – „kas gali būti, jei nieko nebus daroma dabar“. Šiame etape lygiagrečiai pristatomi įrankiai, ką galimą ir būtina padaryti jau dabar.

Antroji kryptis yra parengimas savirealizacijai– apima kario paruošimą darbo rinkai ir įdarbinimą. Atsižvelgiant į kario poreikius, visų pirma,siekiama išnaudoti įgytą išsilavinimą, patirtį, gebėjimus ir asmens savybes. Šiame etape modeliuojama kiekvieno individualiai asmens ateitis, išėjus į atsargą: atsižvelgiama į asmens lūkesčius darbo rinkoje, įvertinant realias galimybes, toliau seka kursai, o pabaigoje organizuojama kontaktų mugė su potencialiais darbdaviais.

Šeimų integracijos krypties įrankiai orientuoti į visos šeimos instituto socialinę integraciją. Kariškių veikla yra specifinė, tarnybos metu tenka daug keliauti ir dažnai keisti gyvenamąją vietą, dėl ko neretai kenčia kariškių šeimos. Dalis socialiai neintegruotų asmenų susiduria su socialinėmis problemomis – smurtavimu šeimoje, skyrybomis, pasitraukimu į šešėlinę ar net kriminalinę veiklą, alkoholizmu ir priklausomybe nuo kvaišalų. Įgyvendinant šią programos kryptį, glaudžiai bendradarbiaujama su LietuvosdidžiosioskunigaikštienėsBirutėskarininkųšeimųmoterųsąjunga.

Specialiosios integracijos kryptis susijusi su pagalba dėl post-trauminių sindromų (fizinių ir psichologinių). Ši integravimo kryptis yra skirta kariams, kurie turi invalidumąar kitokius apribojimus, neleidžiančius jiems konkuruoti darbo rinkoje ir trukdančius visavertei integracijai į civilinę bendruomenę.

Apie LNVA

Lietuvos nacionalinės veteranų asociacijos veiklos tikslas – vienyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos karius, rūpintis atsargos, dimisijos karių integracija į visuomenę, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje ir pedagoginėje veikloje, palaikyti glaudžius ryšius su šalies institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis giminingomis Europos Sąjungos ir NATO organizacijomis.